Friday, November 16, 2012

СТОП ЗА ЖЕНОФОБИЈАТА, СТОП ЗА ХОМОФОБИЈАТА, СТОП ЗА ТРАНСФОБИЈАТА

По повод Mеѓународниот ден на толеранцијата - 16ти ноември, на 17-ти Ноември, по четврти пат се организира Маршот на толеранција.
Mеѓународниот ден на толеранцијата (Резолуција 51/95 на ОН) претставува можност за секој граѓанин, организација или институција, да излезат и јавно да ја искажат својата заложба во борбата против дискриминацијата по било која основа и градење на општество во кое почитувањето на човековите права е приоритет.
Оваа година маршот e посветен на ЛГБТИ популацијата во Македонија поради хомофобичната кампања која трае веќе подолго време и е уште повеќе потенцирана во последниов месец. Воедно, овој марш ќе ја искаже својата поддршка на правата на жените кои исто така беа погодени од говорот на омраза кој што произлезе од оваа кампања.
Кампањата артикулираше исклучување на сите различности, а во нејзиниот фокус се најдоа и жените чии приоритети отскокнуваат од традиционално воспоставената улога на жената. На удар се самохраните родители, мажите кои своите деца не ги воспитуваат со сопруга и на удар се сите оние семејства кои не се вклопуваат во дефиницијата на семејство како алатка за производство на “здрава нација”. Овој марш има за цел да потсети на правото на живот, правото на избор и на правото да се биде различен!
Оттука, овој марш ќе претставува и апел до Владата на Република Македонија за почитување на Законот за спречување и заштита од дискриминација и негова соодветна имплементација во реалноста! Исто така, маршот претставува и апел за надополнување на овој закон со сексуалната ориентација и родовиот идентитет, како основи за спречување и заштита од дискриминација.
Придружете ни се на овој марш, да дадеме свој придонес во градењето на толерантно општество кое силно ќе се залага за борбата против дискриминација и почитувањето на човековите права.
Маршот ќе се одржи на 17-ти Ноември со почеток во 13 часот пред Музејот на град Скопје и ќе заврши на плоштадот Македонија, во центарот на Скопје, каде како дел од програмата, Младинскиот образовен форум ќе организира „Играј и толерирај“ – диско за толеранција со почеток во 14.00 часот.
Идејата на ова диско е да ја испратиме нашата порака и желба за надминување на дискриминацијата во нашето општество и промовирање на почит кон различните/различното од нас. Диското опфаќа танцување на музика која се слуша на слушалки(се забавувате, а не ги вознемирувате соседите) и следење на инструкциите кои ве водат низ забавата.
За сите понатамошни информации може да ја контактирате Николина Тенчева тел. 02/3119 073 или моб. 078 252 812 и Љубомир Фаизов тел.02/3256 174 или моб.078 252 814

Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
ЛГБТИ Центар за поддршка
Младински образовен форум
Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“
Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство
Плоштад Слобода
Национален совет за родова рамноправност
Институт за човекови права
Цивил - Центар за слобода
Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување
Здружение за унапредување на условите за грижа и сместување на стари и изнемогнати лица „ХУМАНОСТ“
Движење за социјална правда – ЛЕНКА

Thursday, October 25, 2012

CONDEMNATION OF THE HOOLIGANISM AGAINST THE LGBTI CENTER IN SKOPJE


Civil – Center for Freedom strongly condemns the hooligan act on the premises of the LGBTI support center in the Skopje Old Town, opened on October 23.  We appeal to the authorities and all relevant institutions to take immediate measures to sanction the hooligans and enable unobstructed operation of the LGBTI center in Skopje. It should be the first step towards changing policies and the treatment of the LGBTI community in Macedonia, i.e. maximum improvement of their social and legal status.
Stoning of the LGBTI center is not surprising, just as hate speech, discrimination and violence along ethnic, religious or other grounds are no surprise anymore. Fostering the cult of pure and monolithic nation is clearly reflected in the public appearances of part of the political elite in the country.
This hooligan act is yet another evidence of the intolerance and violence that woven into the Macedonian society nowadays. In our view, this incident is a consequence of the intolerance and discrimination that are promoted by the highest structures in the country.

DËNIM I VANDALIZMIT KUNDËR LGBTI QENDRËS NË SHKUP


Civil – Qendra për Liri ashpër e dënon vandalizimin e lokaleve të qendrës për përkrahje të LGBTI komunitetit në Çarshinë e Vjetër të Shkupit, të hapur më 23 tetor. Apelojmë te autoritetet qeveritare dhe të gjitha institucionet relevante që të ndërmarrin masa për dënimin e huliganëve dhe të mundësojnë punë të papenguar të LGBTI qendrës në Shkup. Ky duhet të jetë hapi i parë drejt ndryshimit të politikave dhe trajtimit të LGBTI komunitetit në Maqedoni, respektivisht përmirësimit maksimal të statusit të tyre social dhe juridik.
Vandalizmi i ushtruar mbi LGBTI qendrën nuk befason, ashtu siç nuk befason më as gjuha e urrejtjes, diskriminimi dhe dhuna mbi baza etnike, fetare e tjera. Kultivimi i kultit për komb të pastër dhe monolit shihet qartë në paraqitjet publike të një pjese të elitës politike në vend.
Ky akt huligan paraqet edhe një dëshmi për jotolerancën dhe dhunën që kanë hyrë thellë në indin e shoqërisë maqedonase sot. Konsiderojmë se ky incident është pasojë e jotolerancës dhe diskriminimit që janë pjesë e sjelljes edhe të strukturave më të larta të shtetit.

ОСУДА НА ВАНДАЛИЗМОТ ПРОТИВ ЛГБТИ ЦЕНТАРОТ ВО СКОПЈЕ

Цивил – Центар за слобода најостро го осудува вандализирањето на просториите на центарот за поддршка на ЛГБТИ во Старата Скопска Чаршија, отворен на 23 октомври. Апелираме до власта и сите релевантни институции веднаш да преземат мерки за казнување на хулиганите и да овозможат непречена работа на ЛГБТИ центарот во Скопје. Тоа треба да биде првиот чекор кон промена на политиките и третманот на ЛГБТИ заедницата во Македонија, односно максимално подобрување на нивниот социјален и правен статус.
Каменувањето на ЛГБТИ центарот не изненадува, како што веќе не се изненадувачки ниту говорот на омраза, дискриминацијата и насилствата по етнички, верски или други основи. Негувањето на култот кон чиста и монолитна нација јасно се гледа во јавните настапи на дел од политичката елита во земјава.
Овој хулигански чин е уште еден доказ за нетолеранцијата и насилството кои се вткаени во македонското општество денес. Според нас, овој инцидент е последица од нетолеранцијата и дискриминацијата кои се дел I од највисоките структури во државата. 

Tuesday, October 2, 2012

ИНСПИРАЦИЈА ЗА ХРАБРИТЕМахатма Ганди е пионер на филозофијата и стратегијата на ненасилство. Неговиот роденден, 2 октомври, се прославува како Меѓународен ден на ненасилството. Според резолуцијата на Генералното собрание на ОН, A/RES/61/271 од 15 јуни 2007 година овој ден е повод да се "шири пораката на ненасилство, вклучително и преку едукација и подигање на јавната свест". Во резолуцијата се реафирмира "универзалната важност на принципот на ненасилство" и желбата за "обезбедување на култура на мир, толеранција, разбирање и ненасилство".

ЖИВОТОТ КАКО ПОРАКА


Ако сте ненасилни, тоа не значи дека му се потчинувате на угнетувањето. Вие едноставно го отфрлате насилството како средство за спротивставување на угнетувањето. Да бидете покорни пред деспотот ве прави послаби од ден на ден. Ненасилството како стратегија бара сила и интелигенција, огромна вера и лично посветување.
Ганди излезе супериорен со не-насилството како стратегија против тогашната колонизаторска велесила. Длабок и мудар, храбар и бунтовен - овој голем човек го претвори својот живот во една од најмоќните пораки кои оваа цивилизација досега ги видела. Тој се бореше за човештвото, мирот и слободата по цена и на сопствениот живот. И - победи.
Не ви треба пиштол да се борите со напаѓачот. Не ви е потребна армија да поразите армија.
Сé што ви треба е верба и храброст. Јас си го повторувам тоа постојано во себе. И - функционира.

Џабир М. Дерала 
Претседател на ЦИВИЛ – Центар за слобода

JETA SI MESAZH

Nëse jeni të padhunshëm, kjo nuk do të thotë se i nënshtroheni torturës. Ju, thjesht, e dëboni dhunën si mjet për kundërvënie ndaj torturës. Të qenët i nënshtruar ndaj despotit ju bën me çdo ditë që kalon më të dobët dhe më të dobët. Jodhuna si strategji kërkon fuqi dhe inteligjencë, besim të madh dhe përkushtim personal.

Gandi doli superior me jodhunën si strategji kundër një shtypësi të fuqishëm dhe të dhunshëm. I thellë dhe i urtë, i guximshëm dhe rebelues – ky njeri i madh e shndërroi jetën e vet në një nga mesazhet më të fuqishme të cilat ky civilizim i ka parë deri më tani. Ai luftonte për njerëzimin, paqen dhe lirinë me çmimin e jetës së vet. Dhe – fitoi.

Nuk ju duhet revole për të luftuar me sulmuesin. Nuk ju duhet armatë për të mposhtur një armatë.

Gjithë çka që ju duhet është besimi dhe guximi. Unë vazhdimisht e përsëris këtë në vete. Dhe – funksionon.”

Xhabir Deralla
Kryetar i CIVIL-it – Qendër për Liri

INSPIRIM PËR TË GUXIMSHMIT

Mahatma Gandi është pionier I filozovisë dhe strategjisë së jodhunës. Ditëlindja e tij, 2 tetori, kremtohet si Dita Ndërkombëtare e Jodhunës. Sipas rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të KB, A/RES/61/271 nga 15 qershori 2007, kjo ditë është arsye për “t’u shpërndarë mesazhi i jodhunës, duke e inkuadruar edhe edukimin dhe ngritjen e vetëdijes publike”. Në këtë rezolutë riafirmohet “vlera universale e parimit të jodhunës” dhe dëshira për “riafirmimin e kulturës së paqes, tolerancës, mirëkuptimit dhe jodhunës”.
 

INSPIRATION FOR THE BRAVE

Mahatma Gandhi is the pioneer of the philosophy and strategy of non-violence. His birthday, 2 October, is celebrated as the International Day of Non-Violence. According to the UN General Assembly resolution A/RES/61/271 of 15 June 2007, this day is an occasion to "disseminate the message of non-violence, including through education and public awareness". The resolution reaffirms "the universal relevance of the principle of non-violence" and the desire "to secure a culture of peace, tolerance, understanding and non-violence".
THE LIFE AS A MESSAGE

If you are non-violent, it does not mean you comply with oppression. You simply reject violence as a tool to resist oppression. To be submissive to the despot makes you weaker by day. Non-violence as a strategy requires strength and intelligence, immense faith and personal commitment.
Gandhi has grown superior with non-violence as strategy against powerful and violent oppressor. Deep and wise, brave and rebellious – this great human has turned all his life into one of the most powerful messages that this civilization has ever witnessed. He struggled for humanity, peace, and freedom at the price of his own life. And - prevailed.
You don’t need a gun to fight a gunman. You don’t need an army to defeat one.
All you need is faith and courage. I keep repeating that to myself. And - it works

Xhabir Deralla
President of CIVIL – Center for Freedom

Friday, May 11, 2012

МИР!


Ги повикуваме институциите веднаш да спроведат мерки за враќање на довербата меѓу заедниците во Македонија и довербата на граѓаните кон институциите. Тоа ќе се постигне само со доследно, искрено и транспарентно почитување на човековите права и слободи и со владеење на правото. 
Ги повикуваме верските заедници веднаш да се повлечат од политиката. Нема место за омраза и воени восклици во ниедна света книга. Војните меѓу Крстоносците и Сарецените завршија пред многу векови. Живееме во 21 век. 
Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани на Република Македонија:
Крајно време е да покажеме мудрост и зрелост во овие тешки денови. Мораме да ги разбереме пораките од минатото, за да одиме кон иднината. За воопшто да имаме иднина. 
Повиците за мир и толеранција не се празни зборови и пароли – тие подразбираат секојдневно лично ангажирање за да обезбедиме достоинствен и човечки живот за себе и за блиските. 
Граѓанките и граѓаните на Република Македонија не смеат да потклекнат на манипулациите кои доаѓаат од центрите на моќ. Поради својата неспособност да понудат решенија на проблемите кои ги засегаат сите подеднакво, центрите на моќ прибегнуваат кон политики и практики кои се кратковиди и погубни за демократијата, човековите права и слободи, безбедноста и владеењето на правото.
„Никој не е роден со омраза кон друга личност поради бојата на кожата, потеклото или религијата. Луѓето мораат да научат да мразат, а како што можат да научат да мразат, тие можат да се научат да сакаат, бидејќи љубовта доаѓа поприродно во срцата на човекот отколку нејзината спротивност.“ – Нелсон Мандела


Испратете ги своите изјави за поддршка на civil.mk@gmail.com

PAQE!


U bëjmë thirrje institucioneve që menjëherë të ndërmarrin masa për kthimin e besimit mes bashkësive në Maqedoni dhe besimin e qytetarëve ndaj institucioneve. Kjo do të arrihet vetëm me respektimin konsekuent, të sinqertë dhe transparent të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe me sundimin e ligjit.
U bëjmë thirrje bashkësive fetare menjëherë të tërhiqen nga politika. Nuk ka vend për urrejtje dhe klithje luftarake në asnjë libër të shenjtë. Luftërat mes kryqëzatëve dhe saraçenëve përfunduan para shumë shekujsh. Jetojmë në shekullin 21.
U bëjmë thirrje të gjithë qytetareve dhe qytetarëve në Republikën e Maqedonisë:
Është koha e fundit të tregojmë urtësi dhe pjekuri në këto ditë të vështira. Duhet t’i kuptojmë porositë nga e kaluara, për të shkuar drejt së ardhmes. Që fare të kemi ardhmëri.
Thirrjet për paqe dhe tolerancë nuk janë fjalë dhe parrulla të kota – ato nënkuptojnë angazhim të përditshëm personal, për të siguruar një jetë dinjitoze dhe njerëzore për vete dhe për të afërmit. 
Qytetaret dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë nuk duhet t’u nënshtrohen manipulimeve të cilët vijnë nga qendrat e fuqisë. Për shkak të paaftësisë së tyre për të ofruar zgjidhje të problemeve të cilat i prekin të gjithë në mënyrë të barabartë, qendrat e fuqisë ndërmarrin politika dhe praktika të cilat janë shkurtpamëse dhe fatale për demokracinë, të drejtat dhe liritë e njeriut, sigurinë dhe sundimin e së drejtës.

Askush nuk ka lindur me urrejtje ndaj një personi tjetër për shkak të ngjyrës së lëkurës, prejardhjes dhe fesë. Njerëzit duhet të mësohen të urrejnë, e siç mund të mësohen të urrejnë, ata mund të mësohen të duan, sepse dashuria vjen më natyrshëm në zemrat e njeriut sesa e kundërta e saj. – Nelson Mandela


Dërgoni deklaratat tuaj të përkrahjes në civil.mk@gmail.com 

PEACE!


We appeal to all institutions to take immediate measures for return of the confidence between communities in Macedonia and the confidence of between citizens and institutions. That will only be achieved by consequent, honest and transparent respect for human rights and freedoms, and rule of law. 
We appeal to religious communities to immediately withdraw from politics. There is no room for hate and militant roars in none of the holly books. Wars between Crusaders and Saracens are over many centuries ago. We live in the 21st century. 
We call upon all citizens of the Republic of Macedonia:
It is high time to manifest wisdom and maturity in these hard times. We must understand the messages of the past in order to step towards the future. In order to have future at all. 
Calls for peace and tolerance are not empty words and slogans – they entail everyday personal engagement to obtain dignified and humane life for ourselves and those around us. 
The citizens of the Republic of Macedonia must not surrender to manipulations that come from power centers. Due to the failure to offer solutions for problems that concern everyone equally, power centers choose shortsighted policies and practices that are devastating for the democracy, human rights and freedoms, security and rule of law. 
“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” - Nelson Mandela


Send your statements of support to civil.mk@gmail.com

Tuesday, May 8, 2012

БИДЕТЕ ЧЕСНИ!


Апел на Цивил - Центар за слобода, 7 мај, 2012 г.
Следејќи го развојот на настаните во Република Македонија и во континуитет на претходните апели и препораки објавени во претходните неколку месеци, Цивил – Центар за слобода изразува длабока загриженост за состојбата во земјата.
Апелите и препораките објавени во претходните месеци изгледа како да не се слушнати, иако се валидни во поптполност. Во меѓувреме, земјата е под нови ризици секој нов ден, како последица на недостаток од дијалог и погрешни политики.
Затоа, уште погласно ги повторуваме нашите повици за почитување на човековите права, владеењето на правото, демократијата и толеранцијата. Апелираме до сите граѓани и институции во земјата: секој поединец, сите заедници и институции на сите нивоа можат и мораат да преземат чекори во насока на решавање на сериозните проблеми со кои нашето општество и државата се соочуваат.
Бидете чесни.
Влошувањето во сферите на човековите права, демократијата и владеењето на законот мора да престане, а наспроти нив мора да се спорведат итни мерки за пренасочување на сегашните трендови, без одлагање.
Нашиот апел особено се однесува на Владата на Република Македонија и на сите политички партии во земјата.
Сите политички партии мора веднаш да започнат дијалог за главните предизвици кои се однесуваат на сите граѓани на Република Македонија, имено, нивните човекови права и слободи.
Политичките лидери мора да ја остават настрана борбата за власт и веднаш да ја напуштат националистичката реторика чија цел е освојување политички поени пред гласачите.
Од политичките партии се очекува да понудат мерки кои ќе ги надминат етничките граници и ќе понудат визија за европска Македонија за сите.
Работете со вашето членство и симпатизерите и охрабрете ги да направат чекор напред кон нов курс кој оваа земја треба да го заземе.
Бидете чесни.
Владата на Република Македонија мора да превенира понатамошна ескалација на ситуацијата на сите нивоа и во сите сфери.
(Мал пример: емитувањето видео снимки од рациите на специјалната полиција не помага во поправање на ситуацијата ни оддалеку. Напротив, носи само повеќе омраза и ескалација. Вакви и посериозни примери има повеќе.)
Нема потреба од понатамошно елаборирање. Само следете ја агендата која јавно е договорена меѓу Премиерот Никола Груевски и ЕУ Комесарот Штефан Филе. И сторете го тоа на прецизен и транспарентен начин.
Бидете чесни. 

JINI TË NDERSHËM!


Duke e ndjekur zhvillimin e ngjarjeve në Republikën e Maqedonisë dhe në kontinuitet, me apelet dhe rekomandimet e mëparshme të botuara gjatë disa muajve të mëparshëm, Civil – Qendra për Liri shpreh një shqetësim të thellë në lidhje me gjendjen në vend. 
Apelet dhe rekomandimet e shpallura muajt e kaluar duket sikur nuk janë dëgjuar, edhe pse janë valid në tërësi. Ndërkohë, vendi është nën rreziqe të rinj çdo ditë të re, si pasojë e mungesës së dialogut dhe politikave të gabuara.
Prandaj, edhe më zëshëm i përsërisim thirrjet tona për respektimin e të drejtave të njeriut, sundimin e së  drejtës, demokracinë dhe tolerancën. U apelojmë të gjithë qytetarëve dhe institucioneve në vend: çdo individ, të gjitha bashkësitë dhe institucionet, në të gjitha nivelet, munden dhe duhet të ndërmarrin hapa në drejtim të zgjidhjes së problemeve serioze, me të cilat ballafaqohet shoqëria dhe shteti ynë.
Përkeqësimi në sferën e të drejtave të njeriut, të demokracisë dhe të sundimit të ligjit duhet të ndalojë dhe duhet të ndërmerren masa të menjëhershme  për dhënien e një kahjeje të re zhvillimeve të tanishme, pa humbur kohë.
Apeli ynë i drejtohet posaçërisht Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe të gjitha partive politike në vend.
Të gjitha partitë politike duhet menjëherë të fillojnë dialog për sfidat kryesore të cilat kanë të bëjnë me të gjithë qytatarët e Republikës së Maqedonisë, apo, më saktë, të drejtat dhe liritë e njeriut të tyre.
Liderët politikë duhet ta lënë anash  luftën për pushtet dhe menjëherë t’i shmangen retorikës nacionaliste, qëllimi i së cilës është përfitimi i pikëve politike përballë votuesve.
Nga partitë politike pritet të ofrojnë masa të cilat do t’i tejkalojnë kufijtë etnike dhe do të ofrojnë një vizion për një Maqedoni evropiane për të gjithë.
Punoni me anëtarët dhe simpatizantët tuaj dhe inkurajojini që të bëjnë një hap përpara drejt kursit të ri, të cilin duhet ta marrë ky vend.
Jini të ndershëm!
Qeveria e Republikës së Maqedonisë duhet ta parandalojë eskalimin e mëtejmë të situatës në të gjitha nivelet dhe në të gjitha sferat.
(Një shembull i vogël: transmetimi i pamjeve nga bastisjet e policisë speciale nuk ndihmon fare në përmirësimin e situatës. Përkundrazi, vetëm sjell më shumë urrejtje dhe eskalim.)
Nuk ka nevojë për elaborim të mëtejmë. Vetëm ndiqeni axhendën e cila publikisht është dakorduar mes Kryeministrit Nikolla Gruevski dhe EU Komisarit Shtefan Fyle. Dhe, bëjeni këtë në mënyrë të saktë dhe transparente.
Jini të ndershëm.

BE HONEST!

Appeal of Civil - Center for Freedom, May 7, 2012


Following the latest developments in the Republic of Macedonia, as well as in continuation of the previous appeals and recommendations issued in the past several months, Civil - Center for Freedom expresses high concerns about the situation in the country.
The appeals and recommendations issued in the past seem to be unheard, though entirely valid. Meanwhile, the country is under new risks every next day, due to the lack of dialogue and wrong policies.
Therefore, we reinforce our calls for respect for human rights and freedoms, rule of law, democracy, peace and tolerance. We appeal to all citizens and institutions in the country; every single individual, all communities and institutions at all levels can and have to take steps towards solutions for serious problems that our society and the state are facing.
Be honest.

Deterioration in the spheres of human rights, democracy and rule of law must stop and immediate measures to revert the current trends must be introduced with no delay.
In particular, our appeal is addressed to the Government of the Republic of Macedonia and all political parties in the country.

All political parties have to immediately start a dialogue on the main challenges that concern all citizens of the Republic of Macedonia, namely, their human rights and freedoms.
Political leaders should set aside the struggle to win power and immediately abandon nationalistic rhetoric in order to gain political scores before the voters.
Political parties are expected to offer measures that will overcome ethnic boundaries and will provide vision for European Macedonia for all.
Work with your members and supporters and encourage them to make a step towards a new course that this country needs.
Be honest.

The Government of the Republic of Macedonia has to prevent any further escalation of the situation at all levels and in all spheres.
(Small example: broadcasting video footages from special police’s raids do not help the situation at all. To the contrary, brings more hatred and escalation.)
There is no need to elaborate any further. Just follow the agenda that has been publicly agreed between the Prime Minister and the EU Commissioner Štefan Füle. And do it in an accurate and transparent way.
Be honest. 

Tuesday, April 17, 2012

SUPPORT PEACE IN MACEDONIA! TODAY! NOW!


Recent events have shown once again that the situation in Macedonia is on the edge of control. Today's school day brings fear and uncertainty to many. Peace will be preserved only by taking urgent measures to calm the situation and restore peace and confidence.
These days are tough for many, tragedies and terrors have mounted, and divisions are more apparent than ever in the past few years. Now, individuals and groups from each "side" believe they are more damaged and should yet retaliate. Wrong! Wrong and dangerous!
Families that experienced tragedies go through difficult trauma and pain for the murdered ones. Now we need to focus on helping them stay strong and dignified in grief. We all have to sympathize with them, calm and dignified, as befits one of sorrow and sympathy. Pain has no ethnic, religious or any affiliation. Solidarity and humanity belong to all and is shared equally by all. 
We must look to the future and draw lessons from recent bloody Balkan and Macedonian history. Other Balkan countries take large and quick steps towards the European family, to progress, with open borders and without complexes.
Before us, starting today, even in the hour in which you read or hear this appeal, we face difficult and complex tasks that we must begin doing at the same moment. Some of those tasks are urgent and short, some long-term, but all need immediate action. Many tasks and projects that need to be started are not mentioned here, but we expect you to contribute.


WE APPEAL!


We appeal to all Citizens of the Republic of Macedonia:
Refrain from hate speech. It is just one step away from unimaginable tragedies.
Obey the law, public order and peace and demand that from your immediate family members.
Be active in the prevention from violence in your communities.


We appeal to parents and teachers:
Talk to children and young people, ask them to remain calm and act responsibly. 
Demand from them to listen and not to risk their future and future of the whole country. 
Demand from them to identify the profiteers in those who call to violence.


We appeal to the Government of the Republic of Macedonia:
Take immediate measures to put an end to hate speech and violence applying the Constitution and laws of the Republic of Macedonia, especially anti-discrimination law and sanction dissemination of national, religious and racial hatred. 
Immediately begin implementing the Integrated Education Strategy. The Strategy was adopted in 2010.
Strengthen the sector of police prevention. Expand and accelerate projects to strengthen trust and cooperation between police and citizens.
Strengthen the activities, measures and projects in the field of arms control. Continue supporting projects within the civil society in the field of arms control, risk education, and overcoming gun culture.


We appeal to the Broadcasting Council of Macedonia:
Immediately sanction media that promote hate speech.


We appeal to political parties:
Issue an immediate demand - in a clear and unambiguous manner - to members and activists to contribute to calming the situation in their communities.


We appeal to editors, the Association of Journalists of Macedonia, other media and journalist associations to call upon their members/co-workers to practice accountable and impartial reporting.


We call on religious leaders to immediately stop preaches in which directly or indirectly inspire to violence.


We appeal to all organizations of civil society, regardless of their mission and statute, to take immediate actions that will contribute to calming the situation, immediately and without delay.


We appeal to all sports clubs supporter groups: STAY HOME! This situation is too serious to be dealt with the vocabulary and methods of your groups.


Peace is everyone's responsibility. Therefore, we appeal to all together and to everyone individually:
Do something for your future and the future of your child.
Support Peace in Macedonia! Today! Now!


Contacts, Civil – Center for Freedom 
civil.mk@gmail.com 
+389 2 520 91 76


ПОДДРЖИ ГО МИРОТ ВО МАКЕДОНИЈА! ДЕНЕСКА! СЕГА!


Неодамнешните настани уште еднаш покажаа дека состојбите во Република Македонија се на работ на контролата. Денешниот училишен ден многумина го дочекуваат со страв и неизвесност. Мирот ќе се зачува само доколку се преземат итни мерки за смирување на состојбите и враќање на мирот и довербата.
Овие денови се тешки за многумина, трагедиите и насилствата се наталожија, а поделбите се видливи повеќе од кога и да е во изминатите неколку години. Сега, поединци и групи од секоја „страна“ мисли дека е оштетена и дека допрва треба да се одмазди. Погрешно! Погрешно и опасно!
Унесреќените и ужалените семејства минуваат низ тешки трауми од болката по изгубените членови. Сега треба да се фокусираме на тоа да им помогнеме да останат силни и достоинствени во тагата. Треба да сочувствуваме заедно со нив, достоинствени и смирени, како што и доликува на една тага и сочувство. Болката нема етничка, религиска или каква и да е припадност. Солидарноста и човечноста им припаѓаат на сите и сите можат подеднакво да ја споделат.
Воедно, мораме да погледнеме во иднината со тоа што ќе извлечеме поуки од неодамнешното крваво балканско и македонско минато. Останатите земји од Балканот со крупни чекори итаат кон европското семејство, во прогрес, со отворени граници и без комплекси.

Пред нас, уште денеска, уште во часот во кој го читате или слушате овој Апел, стојат тешки и комплексни задачи кои мораме да почнеме да ги спроведуваме во истиов момент. Некои од нив се итни и краткорочни, некои се долгорочни, но сите бараат неодложна акција. Многу задачи и проекти кои мора да се спроведат не ги наведовме, но очекуваме ВИЕ да го сторите тоа.

АПЕЛИРАМЕ!

Апелираме до сите ГРАЃАНКИ И ГРАЃАНИ на Република Македонија:
  Воздржете се од говор на омраза. Тој е само еден чекор од незамисливи трагедии.
  Почитувајте го законот, јавниот ред и мир и побарајте го тоа од своите најблиски.
  Бидете активности во превенцијата од насилство во вашите средини.

Апелираме до РОДИТЕЛИТЕ И НАСТАВНИОТ КАДАР:
  Разговарајте со децата и младите, побарајте од нив смиреност и одговорност.
  Побарајте да ве послушаат и да не ја ризикуваат својата и иднината на целата земја.
  Побарајте од нив да го препознаат профитерството во повиците на насилство.

Апелираме до ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:
  Да преземе итни чекори за ставање крај на говорот на омраза и насилството применувајќи ги Уставот и законите на Република Македонија, особено законите за антидискриминација и за санкционирање на ширењето на национална, верска и расна омраза.
  Итно да започне со имплементација на Стратегијата за интегрирано образование. Стратегијата е усвоена во 2010 година.
  Да го зајакне секторот за полициска превенција. Со тоа, меѓу другото, ќе ги прошири и забрза проектите за јакнење на довербата и соработката меѓу полицијата и граѓаните.
  Да ги зајакне активностите, мерките и проектите во доменот на контролата на оружјето. Да продолжи со поддршка на проектите во рамки на граѓанското општество во доменот на контролата на оружјето, едукацијата од ризици и надминување на култот кон оружјето.

Апелираме до СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА на Република Македонија:
  Итно да ги казни медиумите кои го поттикнуваат говорот на омраза.

Апелираме до ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ:
  Веднаш побарајте јасно и недвосмислено од своите членови и активисти да придонесат кон смирување на состојбите во нивните средини.

Апелираме до УРЕДНИЦИТЕ, ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, КАКО И ДРУГИТЕ МЕДИУМСКИ И НОВИНАРСКИ АСОЦИЈАЦИИ да ги повикаат своите членови/колеги на одговорно и непристрасно известување.

Апелираме до ВЕРСКИТЕ ЛИДЕРИ веднаш да престанат со своите проповеди во кои директно или индиректно инспирираат насилство.

Апелираме до сите ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО, без оглед на нивната мисија и статут, да преземат итни активности со кои ќе придонесат кон смирување на состојбите веднаш и неодложно.

Апелираме до сите НАВИВАЧКИ ГРУПИ: ОСТАНЕТЕ ДОМА! Оваа состојба е премногу сериозна за да се решава со речникот и методите на вашите групи.

Мирот е сечија одговорност. Затоа, апелираме до сите заедно и до секого поединечно:
Направи нешто за твојата иднина и иднината на твоето дете.
Поддржи го мирот во Македонија! Денеска! Сега!


Контакти на Цивил – Центар за слобода
civil.mk@gmail.com 
02 520 91 76 


Иницијативата „Заедно за мир“ упатува Повик за мирен собир за поддршка на семејството Јашари | Thirrje për tubim të qetë në mbështetje të familjes JashariДенеска, 18-04-2012, пред Основниот суд Скопје 1 Скопје во 9 часот наутро

Пред една година, на 08.04.2011, при обид да спречи бегство на извршител на насилство врз соученикот Дарко Анчев, односно при спроведување на т.н. граѓанско апсење, во школскиот двор на ГУЦ, беше убиен матурантот Мухамед Али Јашари. Обвинителството покрена постапка против убиецот дефинирана како тешка телесна повреда со смртна последица, со објаснување дека причината за смртта на Мухамед Али, покрај зададениот удар е поради неговите лични физички својства (пубертет и сл.). Убиецот го убил Мухамед Али такашто со камен, од непосредна близина, го удрил во пределот на срцето, поради што срцето престанало да работи (докажано е дека и врвни спортисти од таков удар, за кои се грижи стручен медицински тим, доживуваат такви последици).

Се поставува прашањето колку е нашето општество сигурно бидејќи Мухамед Али загинува
·         исполнувајќи ја граѓанската должност помагајќи на друг човек;
·         институциите на системот не покренуваат соодветна постапка против убиецот (семејството бара преквалификација од тешка телесна повреда со смртна последица во квалификувано убиство поради обид убиецот да не биде фатен за друго кривично дело - насилство);
·         во училиште, а средното училиште е задолжително.

Ако се земат во предвид сите овие ставки, се поставува прашањето каде е тука личната превенција (кон извршителите како не би постапувале така понатаму, за памет), како и генералната превенција, бидејќи според сегашно дефинираната квалификација, постапувањето на институциите би претставувало несоодветна судска пракса и истото не би влијаела позитивно кон сузбивањето на криминалот.

Поради наведото, Ве повикуваме да не подрржите во борбата за правда, на денот на закажаниот претрес, 18.04.2012 година, во 9:00 ч., пред Основниот суд Скопје 1 Скопје.


Thirrje për tubim të qetë në mbështetje të familjes Jashari
Në 18.04.2012, në ora 9:00, para Gjykatës Themelore Shkup 1, në Shkup. 

Një vit më parë, në 08.04.2011, duke tentuar të ndalojë ikjen e kryerësit të dhunës ndaj nxënësit Darko Ançev, gjegjësisht duke kryer të ashtuquajturën burgosje civile, në oborrin e Shkollës së Mesme të Ndërtimtarisë, u vra Muhametali Jashari. Prokuroria ngriti padi kundër vrasësit duke definuar veprën si lëndim i rëndë trupor me pasoja vdekjeprurëse, me sqarimin se shkaku i vdekjes së Muhametaliut, përpos goditjes së dhënë janë edhe cilësitë fizike (puberteti, etj.). Vrasësi ka vrarë Muhametaliun, duke  i rënë me gur nga një distancë e shkurtër, në pjesën rreth zemrës, me ç’rast zemra ka ndaluar së punuari (është e dëshmuar që edhe sportistë profesionistë, për të cilët kujdeset ekip mjekësor, nga një goditje e tillë përjetojnë pasoja të njëjta). 
Shtrohet pyetja se sa e sigurt është shoqëria jonë kur Muhametaliu vdes:
·         duke kryer detyrën e tij qytetare për t’i ndihmuar një njeriu tjetër;
·         kur institucionet e sistemit nuk ngrenë padi përkatëse kundër vrasësit
(familja kërkon rikualifikim nga lëndim i rëndë trupor me pasoja vdekjeprurëse në kualifikim vrasje, që vrasësi të mos dënohet për vepër penale tjetër-dhunë);
·         në shkollë, ndërsa arsimi i mesëm është i detyrueshëm.

Po të merren parasysh të gjithë këto pika, shtrohet pyetja ku qëndron preventiva individuale (ndaj kryerësve që të mos veprojnë njëjtë në të ardhmen, mend për tjetër herë), si dhe preventiva e përgjithshme, sepse sipas kualifikimit të definuar siç është tani, qasja e institucioneve do të përfaqësonte praktikë gjyqësore joadekuate, dhe e njëjta nuk do të ndikonte pozitivisht për shuarjen e kriminalitetit.
Për shkak të gjitha pikave të lartpërmendura, Ju bëjmë thirrje të na mbështetni në luftën për drejtësi, në ditën e seancës, së caktuar në 18.04.2012, në ora 9:00, para Gjykatës Themelore Shkup 1, në Shkup. 

Saturday, April 14, 2012

ЦИВИЛ АПЕЛИРА ЗА МИР


Цивил – Центар за слобода апелира до сите граѓани да останат мирни и достоинствени во овие тешки денови. Апелираме: не извлекувајте погрешни заклучоци и не обвинувајте цела етничка група за злосторство на поединец или мала група.
Цивил апелира до државните институции да ги забрза своите акции да ги доведе пред лицето на правдата сторителите на последното кривично дело, како и сторителите на сите кривични дела извршени во непосредното минато, кои ги загрозија меѓуетничките односи и имаат потенцијал да ја дестабилизираат земјата.
Апелираме до сите политички партии и лидери на заедниците да преземат итни чекори за превенција од какви и да се акти на насилство од нивните членови и соработници.
Им изразуваме длабоко сочувство на семејствата на жртвите.
 Цивил – Центар за слобода
02/5209176

Злосторство против еден човек е злосторство против човечкиот род


Камењата и повиците на одмазда нема да донесе ништо добро никому. Земањето на правдата во сопствени раце само ќе донесе повеќе солзи, страдање и смрт. Осудата на сите Албанци за ова сурово злосторство е сериозен престап. И обратно, убедувањето дека сите Македонци се одговорни кога Албанци страдале или загинале е апсолутно погрешно. Сите мора конечно да престанат да го прават тоа и да се оттргнат од злокобната спирала на омраза и насилство


Бруталноста, ладнокрвното насилство и колежот чукнаа на нашите врати. 
Уште една застрашувачка вест.
Петмина беа застрелани близу Скопје, вечерта на 12 април. Жртвите се четири млади во доцни тинејџерски години или рани дваесетти и еден 45-годишен маж.
Шокантно. Неверојатно. Трагично.
Им го испраќам моето најдлабоко сочувство на семејствата на жртвите на ова ужасно злосторство, со свест за нивната неискажлива болка. Знаејќи дека ниту зборови ниту дела сега не можат да ја заменат нивната незамислива загуба... Не постои збор на сочувство или утеха што може да ја олесни болката и тагата на мајка или татко, брат или сестра во жалост. Јас изгубив брат на негови 29 години. Болката денеска, девет години подоцна, иста е како и првиот ден.
Сé што можеме да сториме кога ќе се соочиме со неизмерна загуба е да научиме да ја издржиме болката. Со време, таа само ќе стане издржлива, но болката секогаш ќе остане, никогаш не исчезнува. Никогаш не можеме да се навикнеме на загубата, таа боли засекогаш.
Бруталното убиство на петмината во Скопје вечерта пред Велики Петок е кукавички чин. Нема ништо херојско во убивањето. Нема ништо човечко во тоа валкано дело. 
Кој и да е убиецот или соучесникот во овој масакр и мислел дека е праведно да се убие од која и да е причина, дали криминал, крвожедност, одмазда или што и да е друго – направил нешто неповратно и ужасно. Единствената преостаната човечка постапка која можат извршителите да ја направат сега е да се предадат на властите и да се соочат со правдата. Тоа нема да го врати животот на жртвите назад, но сигурно ќе ни помогне на сите нас да престанеме да скитаме во сенката на овој ужасен злостор.
Драги сограѓани, камењата и повиците на одмазда нема да донесе ништо добро никому. Земањето на правдата во сопствени раце само ќе донесе повеќе солзи, страдање и смрт. Осудата на сите Албанци за ова сурово злосторство е сериозен престап. И обратно, убедувањето дека сите Македонци се одговорни кога Албанци страдале или загинале е апсолутно погрешно. Сите мора конечно да престанат да го прават тоа и да се оттргнат од злокобната спирала на омраза и насилство.
Екстремно тешко е повторно да се состават искршените прозорци, да се повлечат зборовите на омраза назад, да изградат мостови на пријателство кога тие еднаш ќе се урнат. Потребен е само момент да се уништи – бескрајно долго време нештото повторно да се изгради.
Државните институции мора да манифестираат високи етички и професионални особини и да ги донесат злосторниците пред лицето на правдата. Полицијата мора да остане смирена и професионална; политичарите и лидерите на заедниците мора да бидат кооперативни и мудри и да апелираат за мир. Институциите мора да работат прописно и во согласност со правдата, законот и редот, со почит кон човековите права и слободи за сите. Така, довербата ќе расте, а оружјето ќе биде истерано од домовите.
Сите ние мора да останеме достоинствени во овие тешки времиња. Злосторството против еден маж или жена е злосторство против сите нас, независно од етничкото, религиозното, расното или социјалното потекло. Ако сите помислиме на ова денеска, ќе се поштедиме од срамот и престапот на лажните обвиненија. Ќе бидеме поштедени од лудилото на насилството кое нé повредува сите нас и идните генерации.

Џабир Дерала
Претседател на Цивил 

CIVIL APPEALS FOR PEACE


Civil – Center for Freedom appeals to all citizens to remain calm and dignified these days. We appeal: do not draw wrong conclusions and do not accuse a whole ethnic group for a crime of an individual or a small group.
Civil appeals to the state institutions to step up its actions towards bringing to justice perpetrators of the latest crime and all other crimes in the recent past that endangered the interethnic relations and have potential to destabilize the country.
We appeal to all political parties and community leaders to take immediate actions to prevent any violent act by their members and associates.
We send our deepest condolences to the families of the victims.
CIVIL – Center for Freedom
02/5209176

A crime against one person is a crime against human kind


Stones and calls for vengeance won’t bring anything good to anyone. Taking justice in your hands will bring more tears, suffering and death. Condemning all Albanians for this cruel crime is a serious felony, too. And vice versa, taking all Macedonians responsible for the crimes when Albanians suffered or lost their lives is absolutely wrong. You all need to stop doing that and get out of the vicious spiral of hate and violence

Brutal, cold-blooded violence and slaughter knocked at our doors.
Another frightening news.
Five men were shot dead near Skopje on the evening of April 12. Victims are four youngsters in their teens or early twenties and one 45-yer-old.
Shocking. Unbelievable. Tragic.
I send my deepest condolences to families of the victims of this dreadful crime, aware how unspeakable their pain must be. Knowing that no words or deeds can replace such unthinkable loss… There is no word of condolences and comfort to ease the pain of a mother or father, brother or sister in grief. I lost my brother when he was 29. The pain today, nine years after, is the same as the day one.
All we can do when we face such immense loss it to learn how to endure pain. In time, it will only become bearable, but pain is always there, it never vanishes. One can never get used to the loss, it hurts forever.
The brutal murder of the five in Skopje on the eve before the Good Friday is an act of a cowardice. There is nothing heroic in killing a person. There is nothing human in that filthy act.
Whoever is the killer or took part in this massacre and thought it’s just to kill for whatever reason, be that crime, blood thirst, vendetta or anything else – did something irretrievable and horrible. The only remaining human act that the perpetrator(s) can take is to surrender to the authorities and face justice.  That won’t bring the victims lives back, but certainly will help all of us stop wandering in the shadow of this dreadful crime.
Dear fellow citizens, stones and calls for vengeance won’t bring anything good to anyone. Taking justice in your hands will bring more tears, suffering and death. Condemning all Albanians for this cruel crime is a serious felony, too. And vice versa, taking all Macedonians responsible for the crimes when Albanians suffered or lost their lives is absolutely wrong. You all need to stop doing that and get out of the vicious spiral of hate and violence. It’s extremely difficult to put broken windows together, take words of hate back, build bridges of friendship when they are torn down. It only takes a moment to destroy; it takes time without end to rebuild.
The state institutions have to manifest high ethical and professional attitudes and bring criminals to justice. The police needs to remain calm and professional; politicians and community leaders need to be cooperative and wise, and appeal for peace. Institutions must work properly and in harmony with justice, law and order, respecting human rights and freedoms of all. That is how confidence will grow, and weapons will be expelled from homes.
We all need to remain dignified in these difficult times. A crime against one man or a woman is a crime against all of us, regardless of the ethnic, religious, racial or social background. If we all think of this today, we save ourselves from disgrace and crimes of false accusation. We will be saved from the insanity of violence that hurts all of us and the generations to come.

Xhabir Deralla
President of Civil