Tuesday, April 17, 2012

SUPPORT PEACE IN MACEDONIA! TODAY! NOW!


Recent events have shown once again that the situation in Macedonia is on the edge of control. Today's school day brings fear and uncertainty to many. Peace will be preserved only by taking urgent measures to calm the situation and restore peace and confidence.
These days are tough for many, tragedies and terrors have mounted, and divisions are more apparent than ever in the past few years. Now, individuals and groups from each "side" believe they are more damaged and should yet retaliate. Wrong! Wrong and dangerous!
Families that experienced tragedies go through difficult trauma and pain for the murdered ones. Now we need to focus on helping them stay strong and dignified in grief. We all have to sympathize with them, calm and dignified, as befits one of sorrow and sympathy. Pain has no ethnic, religious or any affiliation. Solidarity and humanity belong to all and is shared equally by all. 
We must look to the future and draw lessons from recent bloody Balkan and Macedonian history. Other Balkan countries take large and quick steps towards the European family, to progress, with open borders and without complexes.
Before us, starting today, even in the hour in which you read or hear this appeal, we face difficult and complex tasks that we must begin doing at the same moment. Some of those tasks are urgent and short, some long-term, but all need immediate action. Many tasks and projects that need to be started are not mentioned here, but we expect you to contribute.


WE APPEAL!


We appeal to all Citizens of the Republic of Macedonia:
Refrain from hate speech. It is just one step away from unimaginable tragedies.
Obey the law, public order and peace and demand that from your immediate family members.
Be active in the prevention from violence in your communities.


We appeal to parents and teachers:
Talk to children and young people, ask them to remain calm and act responsibly. 
Demand from them to listen and not to risk their future and future of the whole country. 
Demand from them to identify the profiteers in those who call to violence.


We appeal to the Government of the Republic of Macedonia:
Take immediate measures to put an end to hate speech and violence applying the Constitution and laws of the Republic of Macedonia, especially anti-discrimination law and sanction dissemination of national, religious and racial hatred. 
Immediately begin implementing the Integrated Education Strategy. The Strategy was adopted in 2010.
Strengthen the sector of police prevention. Expand and accelerate projects to strengthen trust and cooperation between police and citizens.
Strengthen the activities, measures and projects in the field of arms control. Continue supporting projects within the civil society in the field of arms control, risk education, and overcoming gun culture.


We appeal to the Broadcasting Council of Macedonia:
Immediately sanction media that promote hate speech.


We appeal to political parties:
Issue an immediate demand - in a clear and unambiguous manner - to members and activists to contribute to calming the situation in their communities.


We appeal to editors, the Association of Journalists of Macedonia, other media and journalist associations to call upon their members/co-workers to practice accountable and impartial reporting.


We call on religious leaders to immediately stop preaches in which directly or indirectly inspire to violence.


We appeal to all organizations of civil society, regardless of their mission and statute, to take immediate actions that will contribute to calming the situation, immediately and without delay.


We appeal to all sports clubs supporter groups: STAY HOME! This situation is too serious to be dealt with the vocabulary and methods of your groups.


Peace is everyone's responsibility. Therefore, we appeal to all together and to everyone individually:
Do something for your future and the future of your child.
Support Peace in Macedonia! Today! Now!


Contacts, Civil – Center for Freedom 
civil.mk@gmail.com 
+389 2 520 91 76


ПОДДРЖИ ГО МИРОТ ВО МАКЕДОНИЈА! ДЕНЕСКА! СЕГА!


Неодамнешните настани уште еднаш покажаа дека состојбите во Република Македонија се на работ на контролата. Денешниот училишен ден многумина го дочекуваат со страв и неизвесност. Мирот ќе се зачува само доколку се преземат итни мерки за смирување на состојбите и враќање на мирот и довербата.
Овие денови се тешки за многумина, трагедиите и насилствата се наталожија, а поделбите се видливи повеќе од кога и да е во изминатите неколку години. Сега, поединци и групи од секоја „страна“ мисли дека е оштетена и дека допрва треба да се одмазди. Погрешно! Погрешно и опасно!
Унесреќените и ужалените семејства минуваат низ тешки трауми од болката по изгубените членови. Сега треба да се фокусираме на тоа да им помогнеме да останат силни и достоинствени во тагата. Треба да сочувствуваме заедно со нив, достоинствени и смирени, како што и доликува на една тага и сочувство. Болката нема етничка, религиска или каква и да е припадност. Солидарноста и човечноста им припаѓаат на сите и сите можат подеднакво да ја споделат.
Воедно, мораме да погледнеме во иднината со тоа што ќе извлечеме поуки од неодамнешното крваво балканско и македонско минато. Останатите земји од Балканот со крупни чекори итаат кон европското семејство, во прогрес, со отворени граници и без комплекси.

Пред нас, уште денеска, уште во часот во кој го читате или слушате овој Апел, стојат тешки и комплексни задачи кои мораме да почнеме да ги спроведуваме во истиов момент. Некои од нив се итни и краткорочни, некои се долгорочни, но сите бараат неодложна акција. Многу задачи и проекти кои мора да се спроведат не ги наведовме, но очекуваме ВИЕ да го сторите тоа.

АПЕЛИРАМЕ!

Апелираме до сите ГРАЃАНКИ И ГРАЃАНИ на Република Македонија:
  Воздржете се од говор на омраза. Тој е само еден чекор од незамисливи трагедии.
  Почитувајте го законот, јавниот ред и мир и побарајте го тоа од своите најблиски.
  Бидете активности во превенцијата од насилство во вашите средини.

Апелираме до РОДИТЕЛИТЕ И НАСТАВНИОТ КАДАР:
  Разговарајте со децата и младите, побарајте од нив смиреност и одговорност.
  Побарајте да ве послушаат и да не ја ризикуваат својата и иднината на целата земја.
  Побарајте од нив да го препознаат профитерството во повиците на насилство.

Апелираме до ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:
  Да преземе итни чекори за ставање крај на говорот на омраза и насилството применувајќи ги Уставот и законите на Република Македонија, особено законите за антидискриминација и за санкционирање на ширењето на национална, верска и расна омраза.
  Итно да започне со имплементација на Стратегијата за интегрирано образование. Стратегијата е усвоена во 2010 година.
  Да го зајакне секторот за полициска превенција. Со тоа, меѓу другото, ќе ги прошири и забрза проектите за јакнење на довербата и соработката меѓу полицијата и граѓаните.
  Да ги зајакне активностите, мерките и проектите во доменот на контролата на оружјето. Да продолжи со поддршка на проектите во рамки на граѓанското општество во доменот на контролата на оружјето, едукацијата од ризици и надминување на култот кон оружјето.

Апелираме до СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА на Република Македонија:
  Итно да ги казни медиумите кои го поттикнуваат говорот на омраза.

Апелираме до ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ:
  Веднаш побарајте јасно и недвосмислено од своите членови и активисти да придонесат кон смирување на состојбите во нивните средини.

Апелираме до УРЕДНИЦИТЕ, ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, КАКО И ДРУГИТЕ МЕДИУМСКИ И НОВИНАРСКИ АСОЦИЈАЦИИ да ги повикаат своите членови/колеги на одговорно и непристрасно известување.

Апелираме до ВЕРСКИТЕ ЛИДЕРИ веднаш да престанат со своите проповеди во кои директно или индиректно инспирираат насилство.

Апелираме до сите ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО, без оглед на нивната мисија и статут, да преземат итни активности со кои ќе придонесат кон смирување на состојбите веднаш и неодложно.

Апелираме до сите НАВИВАЧКИ ГРУПИ: ОСТАНЕТЕ ДОМА! Оваа состојба е премногу сериозна за да се решава со речникот и методите на вашите групи.

Мирот е сечија одговорност. Затоа, апелираме до сите заедно и до секого поединечно:
Направи нешто за твојата иднина и иднината на твоето дете.
Поддржи го мирот во Македонија! Денеска! Сега!


Контакти на Цивил – Центар за слобода
civil.mk@gmail.com 
02 520 91 76 


Иницијативата „Заедно за мир“ упатува Повик за мирен собир за поддршка на семејството Јашари | Thirrje për tubim të qetë në mbështetje të familjes JashariДенеска, 18-04-2012, пред Основниот суд Скопје 1 Скопје во 9 часот наутро

Пред една година, на 08.04.2011, при обид да спречи бегство на извршител на насилство врз соученикот Дарко Анчев, односно при спроведување на т.н. граѓанско апсење, во школскиот двор на ГУЦ, беше убиен матурантот Мухамед Али Јашари. Обвинителството покрена постапка против убиецот дефинирана како тешка телесна повреда со смртна последица, со објаснување дека причината за смртта на Мухамед Али, покрај зададениот удар е поради неговите лични физички својства (пубертет и сл.). Убиецот го убил Мухамед Али такашто со камен, од непосредна близина, го удрил во пределот на срцето, поради што срцето престанало да работи (докажано е дека и врвни спортисти од таков удар, за кои се грижи стручен медицински тим, доживуваат такви последици).

Се поставува прашањето колку е нашето општество сигурно бидејќи Мухамед Али загинува
·         исполнувајќи ја граѓанската должност помагајќи на друг човек;
·         институциите на системот не покренуваат соодветна постапка против убиецот (семејството бара преквалификација од тешка телесна повреда со смртна последица во квалификувано убиство поради обид убиецот да не биде фатен за друго кривично дело - насилство);
·         во училиште, а средното училиште е задолжително.

Ако се земат во предвид сите овие ставки, се поставува прашањето каде е тука личната превенција (кон извршителите како не би постапувале така понатаму, за памет), како и генералната превенција, бидејќи според сегашно дефинираната квалификација, постапувањето на институциите би претставувало несоодветна судска пракса и истото не би влијаела позитивно кон сузбивањето на криминалот.

Поради наведото, Ве повикуваме да не подрржите во борбата за правда, на денот на закажаниот претрес, 18.04.2012 година, во 9:00 ч., пред Основниот суд Скопје 1 Скопје.


Thirrje për tubim të qetë në mbështetje të familjes Jashari
Në 18.04.2012, në ora 9:00, para Gjykatës Themelore Shkup 1, në Shkup. 

Një vit më parë, në 08.04.2011, duke tentuar të ndalojë ikjen e kryerësit të dhunës ndaj nxënësit Darko Ançev, gjegjësisht duke kryer të ashtuquajturën burgosje civile, në oborrin e Shkollës së Mesme të Ndërtimtarisë, u vra Muhametali Jashari. Prokuroria ngriti padi kundër vrasësit duke definuar veprën si lëndim i rëndë trupor me pasoja vdekjeprurëse, me sqarimin se shkaku i vdekjes së Muhametaliut, përpos goditjes së dhënë janë edhe cilësitë fizike (puberteti, etj.). Vrasësi ka vrarë Muhametaliun, duke  i rënë me gur nga një distancë e shkurtër, në pjesën rreth zemrës, me ç’rast zemra ka ndaluar së punuari (është e dëshmuar që edhe sportistë profesionistë, për të cilët kujdeset ekip mjekësor, nga një goditje e tillë përjetojnë pasoja të njëjta). 
Shtrohet pyetja se sa e sigurt është shoqëria jonë kur Muhametaliu vdes:
·         duke kryer detyrën e tij qytetare për t’i ndihmuar një njeriu tjetër;
·         kur institucionet e sistemit nuk ngrenë padi përkatëse kundër vrasësit
(familja kërkon rikualifikim nga lëndim i rëndë trupor me pasoja vdekjeprurëse në kualifikim vrasje, që vrasësi të mos dënohet për vepër penale tjetër-dhunë);
·         në shkollë, ndërsa arsimi i mesëm është i detyrueshëm.

Po të merren parasysh të gjithë këto pika, shtrohet pyetja ku qëndron preventiva individuale (ndaj kryerësve që të mos veprojnë njëjtë në të ardhmen, mend për tjetër herë), si dhe preventiva e përgjithshme, sepse sipas kualifikimit të definuar siç është tani, qasja e institucioneve do të përfaqësonte praktikë gjyqësore joadekuate, dhe e njëjta nuk do të ndikonte pozitivisht për shuarjen e kriminalitetit.
Për shkak të gjitha pikave të lartpërmendura, Ju bëjmë thirrje të na mbështetni në luftën për drejtësi, në ditën e seancës, së caktuar në 18.04.2012, në ora 9:00, para Gjykatës Themelore Shkup 1, në Shkup. 

Saturday, April 14, 2012

ЦИВИЛ АПЕЛИРА ЗА МИР


Цивил – Центар за слобода апелира до сите граѓани да останат мирни и достоинствени во овие тешки денови. Апелираме: не извлекувајте погрешни заклучоци и не обвинувајте цела етничка група за злосторство на поединец или мала група.
Цивил апелира до државните институции да ги забрза своите акции да ги доведе пред лицето на правдата сторителите на последното кривично дело, како и сторителите на сите кривични дела извршени во непосредното минато, кои ги загрозија меѓуетничките односи и имаат потенцијал да ја дестабилизираат земјата.
Апелираме до сите политички партии и лидери на заедниците да преземат итни чекори за превенција од какви и да се акти на насилство од нивните членови и соработници.
Им изразуваме длабоко сочувство на семејствата на жртвите.
 Цивил – Центар за слобода
02/5209176

Злосторство против еден човек е злосторство против човечкиот род


Камењата и повиците на одмазда нема да донесе ништо добро никому. Земањето на правдата во сопствени раце само ќе донесе повеќе солзи, страдање и смрт. Осудата на сите Албанци за ова сурово злосторство е сериозен престап. И обратно, убедувањето дека сите Македонци се одговорни кога Албанци страдале или загинале е апсолутно погрешно. Сите мора конечно да престанат да го прават тоа и да се оттргнат од злокобната спирала на омраза и насилство


Бруталноста, ладнокрвното насилство и колежот чукнаа на нашите врати. 
Уште една застрашувачка вест.
Петмина беа застрелани близу Скопје, вечерта на 12 април. Жртвите се четири млади во доцни тинејџерски години или рани дваесетти и еден 45-годишен маж.
Шокантно. Неверојатно. Трагично.
Им го испраќам моето најдлабоко сочувство на семејствата на жртвите на ова ужасно злосторство, со свест за нивната неискажлива болка. Знаејќи дека ниту зборови ниту дела сега не можат да ја заменат нивната незамислива загуба... Не постои збор на сочувство или утеха што може да ја олесни болката и тагата на мајка или татко, брат или сестра во жалост. Јас изгубив брат на негови 29 години. Болката денеска, девет години подоцна, иста е како и првиот ден.
Сé што можеме да сториме кога ќе се соочиме со неизмерна загуба е да научиме да ја издржиме болката. Со време, таа само ќе стане издржлива, но болката секогаш ќе остане, никогаш не исчезнува. Никогаш не можеме да се навикнеме на загубата, таа боли засекогаш.
Бруталното убиство на петмината во Скопје вечерта пред Велики Петок е кукавички чин. Нема ништо херојско во убивањето. Нема ништо човечко во тоа валкано дело. 
Кој и да е убиецот или соучесникот во овој масакр и мислел дека е праведно да се убие од која и да е причина, дали криминал, крвожедност, одмазда или што и да е друго – направил нешто неповратно и ужасно. Единствената преостаната човечка постапка која можат извршителите да ја направат сега е да се предадат на властите и да се соочат со правдата. Тоа нема да го врати животот на жртвите назад, но сигурно ќе ни помогне на сите нас да престанеме да скитаме во сенката на овој ужасен злостор.
Драги сограѓани, камењата и повиците на одмазда нема да донесе ништо добро никому. Земањето на правдата во сопствени раце само ќе донесе повеќе солзи, страдање и смрт. Осудата на сите Албанци за ова сурово злосторство е сериозен престап. И обратно, убедувањето дека сите Македонци се одговорни кога Албанци страдале или загинале е апсолутно погрешно. Сите мора конечно да престанат да го прават тоа и да се оттргнат од злокобната спирала на омраза и насилство.
Екстремно тешко е повторно да се состават искршените прозорци, да се повлечат зборовите на омраза назад, да изградат мостови на пријателство кога тие еднаш ќе се урнат. Потребен е само момент да се уништи – бескрајно долго време нештото повторно да се изгради.
Државните институции мора да манифестираат високи етички и професионални особини и да ги донесат злосторниците пред лицето на правдата. Полицијата мора да остане смирена и професионална; политичарите и лидерите на заедниците мора да бидат кооперативни и мудри и да апелираат за мир. Институциите мора да работат прописно и во согласност со правдата, законот и редот, со почит кон човековите права и слободи за сите. Така, довербата ќе расте, а оружјето ќе биде истерано од домовите.
Сите ние мора да останеме достоинствени во овие тешки времиња. Злосторството против еден маж или жена е злосторство против сите нас, независно од етничкото, религиозното, расното или социјалното потекло. Ако сите помислиме на ова денеска, ќе се поштедиме од срамот и престапот на лажните обвиненија. Ќе бидеме поштедени од лудилото на насилството кое нé повредува сите нас и идните генерации.

Џабир Дерала
Претседател на Цивил 

CIVIL APPEALS FOR PEACE


Civil – Center for Freedom appeals to all citizens to remain calm and dignified these days. We appeal: do not draw wrong conclusions and do not accuse a whole ethnic group for a crime of an individual or a small group.
Civil appeals to the state institutions to step up its actions towards bringing to justice perpetrators of the latest crime and all other crimes in the recent past that endangered the interethnic relations and have potential to destabilize the country.
We appeal to all political parties and community leaders to take immediate actions to prevent any violent act by their members and associates.
We send our deepest condolences to the families of the victims.
CIVIL – Center for Freedom
02/5209176

A crime against one person is a crime against human kind


Stones and calls for vengeance won’t bring anything good to anyone. Taking justice in your hands will bring more tears, suffering and death. Condemning all Albanians for this cruel crime is a serious felony, too. And vice versa, taking all Macedonians responsible for the crimes when Albanians suffered or lost their lives is absolutely wrong. You all need to stop doing that and get out of the vicious spiral of hate and violence

Brutal, cold-blooded violence and slaughter knocked at our doors.
Another frightening news.
Five men were shot dead near Skopje on the evening of April 12. Victims are four youngsters in their teens or early twenties and one 45-yer-old.
Shocking. Unbelievable. Tragic.
I send my deepest condolences to families of the victims of this dreadful crime, aware how unspeakable their pain must be. Knowing that no words or deeds can replace such unthinkable loss… There is no word of condolences and comfort to ease the pain of a mother or father, brother or sister in grief. I lost my brother when he was 29. The pain today, nine years after, is the same as the day one.
All we can do when we face such immense loss it to learn how to endure pain. In time, it will only become bearable, but pain is always there, it never vanishes. One can never get used to the loss, it hurts forever.
The brutal murder of the five in Skopje on the eve before the Good Friday is an act of a cowardice. There is nothing heroic in killing a person. There is nothing human in that filthy act.
Whoever is the killer or took part in this massacre and thought it’s just to kill for whatever reason, be that crime, blood thirst, vendetta or anything else – did something irretrievable and horrible. The only remaining human act that the perpetrator(s) can take is to surrender to the authorities and face justice.  That won’t bring the victims lives back, but certainly will help all of us stop wandering in the shadow of this dreadful crime.
Dear fellow citizens, stones and calls for vengeance won’t bring anything good to anyone. Taking justice in your hands will bring more tears, suffering and death. Condemning all Albanians for this cruel crime is a serious felony, too. And vice versa, taking all Macedonians responsible for the crimes when Albanians suffered or lost their lives is absolutely wrong. You all need to stop doing that and get out of the vicious spiral of hate and violence. It’s extremely difficult to put broken windows together, take words of hate back, build bridges of friendship when they are torn down. It only takes a moment to destroy; it takes time without end to rebuild.
The state institutions have to manifest high ethical and professional attitudes and bring criminals to justice. The police needs to remain calm and professional; politicians and community leaders need to be cooperative and wise, and appeal for peace. Institutions must work properly and in harmony with justice, law and order, respecting human rights and freedoms of all. That is how confidence will grow, and weapons will be expelled from homes.
We all need to remain dignified in these difficult times. A crime against one man or a woman is a crime against all of us, regardless of the ethnic, religious, racial or social background. If we all think of this today, we save ourselves from disgrace and crimes of false accusation. We will be saved from the insanity of violence that hurts all of us and the generations to come.

Xhabir Deralla
President of Civil