Tuesday, April 17, 2012

Иницијативата „Заедно за мир“ упатува Повик за мирен собир за поддршка на семејството Јашари | Thirrje për tubim të qetë në mbështetje të familjes JashariДенеска, 18-04-2012, пред Основниот суд Скопје 1 Скопје во 9 часот наутро

Пред една година, на 08.04.2011, при обид да спречи бегство на извршител на насилство врз соученикот Дарко Анчев, односно при спроведување на т.н. граѓанско апсење, во школскиот двор на ГУЦ, беше убиен матурантот Мухамед Али Јашари. Обвинителството покрена постапка против убиецот дефинирана како тешка телесна повреда со смртна последица, со објаснување дека причината за смртта на Мухамед Али, покрај зададениот удар е поради неговите лични физички својства (пубертет и сл.). Убиецот го убил Мухамед Али такашто со камен, од непосредна близина, го удрил во пределот на срцето, поради што срцето престанало да работи (докажано е дека и врвни спортисти од таков удар, за кои се грижи стручен медицински тим, доживуваат такви последици).

Се поставува прашањето колку е нашето општество сигурно бидејќи Мухамед Али загинува
·         исполнувајќи ја граѓанската должност помагајќи на друг човек;
·         институциите на системот не покренуваат соодветна постапка против убиецот (семејството бара преквалификација од тешка телесна повреда со смртна последица во квалификувано убиство поради обид убиецот да не биде фатен за друго кривично дело - насилство);
·         во училиште, а средното училиште е задолжително.

Ако се земат во предвид сите овие ставки, се поставува прашањето каде е тука личната превенција (кон извршителите како не би постапувале така понатаму, за памет), како и генералната превенција, бидејќи според сегашно дефинираната квалификација, постапувањето на институциите би претставувало несоодветна судска пракса и истото не би влијаела позитивно кон сузбивањето на криминалот.

Поради наведото, Ве повикуваме да не подрржите во борбата за правда, на денот на закажаниот претрес, 18.04.2012 година, во 9:00 ч., пред Основниот суд Скопје 1 Скопје.


Thirrje për tubim të qetë në mbështetje të familjes Jashari
Në 18.04.2012, në ora 9:00, para Gjykatës Themelore Shkup 1, në Shkup. 

Një vit më parë, në 08.04.2011, duke tentuar të ndalojë ikjen e kryerësit të dhunës ndaj nxënësit Darko Ançev, gjegjësisht duke kryer të ashtuquajturën burgosje civile, në oborrin e Shkollës së Mesme të Ndërtimtarisë, u vra Muhametali Jashari. Prokuroria ngriti padi kundër vrasësit duke definuar veprën si lëndim i rëndë trupor me pasoja vdekjeprurëse, me sqarimin se shkaku i vdekjes së Muhametaliut, përpos goditjes së dhënë janë edhe cilësitë fizike (puberteti, etj.). Vrasësi ka vrarë Muhametaliun, duke  i rënë me gur nga një distancë e shkurtër, në pjesën rreth zemrës, me ç’rast zemra ka ndaluar së punuari (është e dëshmuar që edhe sportistë profesionistë, për të cilët kujdeset ekip mjekësor, nga një goditje e tillë përjetojnë pasoja të njëjta). 
Shtrohet pyetja se sa e sigurt është shoqëria jonë kur Muhametaliu vdes:
·         duke kryer detyrën e tij qytetare për t’i ndihmuar një njeriu tjetër;
·         kur institucionet e sistemit nuk ngrenë padi përkatëse kundër vrasësit
(familja kërkon rikualifikim nga lëndim i rëndë trupor me pasoja vdekjeprurëse në kualifikim vrasje, që vrasësi të mos dënohet për vepër penale tjetër-dhunë);
·         në shkollë, ndërsa arsimi i mesëm është i detyrueshëm.

Po të merren parasysh të gjithë këto pika, shtrohet pyetja ku qëndron preventiva individuale (ndaj kryerësve që të mos veprojnë njëjtë në të ardhmen, mend për tjetër herë), si dhe preventiva e përgjithshme, sepse sipas kualifikimit të definuar siç është tani, qasja e institucioneve do të përfaqësonte praktikë gjyqësore joadekuate, dhe e njëjta nuk do të ndikonte pozitivisht për shuarjen e kriminalitetit.
Për shkak të gjitha pikave të lartpërmendura, Ju bëjmë thirrje të na mbështetni në luftën për drejtësi, në ditën e seancës, së caktuar në 18.04.2012, në ora 9:00, para Gjykatës Themelore Shkup 1, në Shkup. 

No comments:

Post a Comment