Wednesday, November 16, 2011

Повик на акција и поддршка / Thirrje për aksion dhe përkrahje


Повик на акција и поддршка
Цивил – Центар за слобода го реафирмира минатогодишниот слоган по повод Меѓународниот ден на толеранцијата: ПРАВДА! СЛОБОДА! ЕДНАКВОСТ!
Ги повикуваме сите луѓе со добра волја да дадат личен придонес кон подобрување на светот преку практикување на толеранцијата во сопствените семејства, соседството и на работното место.
Цивил ги повикува своите активисти да го поддржат Маршот на толеранцијата кој ќе се одржи во Скопје, на 16 ноември напладне.
Цивил ги поддржува и им се приклучува на сите активности на организациите на граѓанското општество во насока на јакнење на толеранцијата и почитувањето на човековите права и слободи.
Уште еднаш, ги повикуваме сите граѓани и организации да ја споделат својата приказна за толеранцијата со нас на овој блог.  Кликни за толеранција!Thirrje për aksion dhe përkrahje
Civil – Qendra për Liri e riafirmon slloganin e vitit të kaluar me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Tolerancë: DREJTËSI! LIRI! BARAZI!
U bëjmë thirrje të gjithë njerëzve me vullnet të mirë të japin kontribut personal ndaj përmirësimit të botës nëpërmjet praktikimit të tolerancës në familjet e veta, në fqinjësinë dhe në vendin e punës.
Civil-i u bën thirrje aktivistëve të vet ta përkrahin Marshin e Tolerancës, i cili do të mbahet në Shkup, më 16 nëntor në mesditë.
Civil-i i përkrahë dhe u bashkangjitet të gjitha aktiviteteve të organizatave të shoqërisë civile në drejtim të përforcimit të tolerancës dhe rrespektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut.
Edhe një herë u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve dhe organizatave ta ndajnë rrëfimin e vet për tolerancë me ne.
Kliko për tolerancë!

No comments:

Post a Comment