Wednesday, November 16, 2011

ПРАВДА! СЛОБОДА! ЕДНАКВОСТ! DREJTËSI! LIRI! BARAZI!

Меѓународен ден за толеранција
Соопштение за медиумите, 16 ноември 2011
ПРАВДА! СЛОБОДА! ЕДНАКВОСТ!


Етнички мотивирани тензии и тепачки меѓу младите Македонци и Албанци; институционализирана и социјална дискриминација врз основи на етничка, религиозна, родова и социјална припадност и сексуална ориентација; длабоко вкоренети предрасуди и омраза; растечки етнички, религиозни, социјални и политички поделби – се состојките на општеството во Република Македонија денес. Почитувањето на човековите права и слободи, владеењето на правото и слободата на говорот се во слободен пад. Тишината и стравот се распространија низ земјата. Списокот продолжува. Квалитетно образование, здравствени и социјални услуги, фер политики за вработување, пристап до правда, почит кон етничката и културната разновидност се во фаза на исчезнување од животот на граѓаните на оваа земја.

Следејќи ги трендовите на влошување на состојбата со човековите права и слободи во Република Македонија, а по повод Меѓународниот ден на толеранцијата, ја искажуваме нашата длабока загриженост.

Затоа,
Апелираме до надлежните државни и општествени актери да се откажат од сегашните политики и практики и да преземат итни мерки да се сопре дискриминацијата и кршењето на човековите права и слободи во земјата.

Апелираме за толеранција меѓу граѓаните на оваа земја, заемно почитување и солидарност - наспроти штетното влијание на политичарите.

Толеранцијата е патот кој ќе донесе повеќе правда, слобода и еднаквост во животот на секој од нас. Национализмот, шовинизмот и омразата само ќе донесат хаос и деструкција.

Те покануваме да го одбележиш денешниот ден со толеранција и почит кон различноста. Сподели ја својата приказна со нас. Раскажи ни за неправдата што ти е нанесена или за позитивен пример на толеранција и почит на твоите права и слободи.

Кликни за толеранција!
Dita Ndërkombëtare e Tolerancës
Lajmërim për mediat, 16 nëntor 2011
DREJTËSI! LIRI! BARAZI!

Tensionet etnikisht të motivuara dhe rrahjet mes të rinjve maqedonas dhe shqiptarë; diskriminimi i institucionalizuar dhe social në bazë të përkatësisë etnike, fetare, gjinore dhe sociale dhe të orientimit seksual; paragjykimet dhe urrejtjet thellësisht të rrënjosura; ndasitë etnike, fetare, sociale dhe politike në rritje – janë sot përbërësit e shoqërisë në Republikën e Maqedonisë. Respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut, sundimi i të drejtës dhe lirisë së shprehjes janë në rrënie të lirë. Qetësia dhe frika u përhapën anembanë vendit. Lista vazhdon. Arsimimi cilësor, shërbimet shëndetësore dhe sociale, politika korrekte e punësimit, qasja deri te drejtësia, rrespektimi i laramanisë etnike dhe kulturore janë në fazë të zhdukjes nga jeta e qytetarëve të këtij vendi.

Duke i ndjekur tendencat e përkeqësimit të gjendjes me të drejtat dhe liritë e njeriut në Republikën e Maqedonisë, e me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Tolerancës, e shprehim brengosjen tonë të thellë.

Prandaj,
Apelojmë deri te aktorët kompetentë shtetërorë dhe shoqërorë të heqin dorë nga politika dhe praktikat e tanishme dhe të ndërmarrin masa urgjente për të ndalur diskriminimin dhe shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut në vend.

Apelojmë për tolerancë mes qytetarëve në këtë vend, rrespekt dhe solidaritet të ndërsjellë – përkundër ndikimit të dëmshëm të politikanëve.

Toleranca ësht rruga e cila do të sjellë më shumë drejtësi, liri dhe barazi në jetën e çdonjërit prej nesh. Nacionalizmi, shovinizmi dhe urrejtja vetëm do të sjellin kaos dhe destruksion.

Të ftojmë ta shënosh ditën e sotme me tolerancë dhe rrespekt ndaj të ndryshmes. Ndaje rrëfimin tënd me ne. Rrëfena për padrejtësinë që ta kanë bërë apo për shembullin pozitiv për tolerancë dhe rrespektim të të drejtave dhe lirive të tua.

Kliko për tolerancë!

1 comment:

  1. shumë mirë që keni ndërmarë iniciativën!

    ReplyDelete