Wednesday, November 16, 2011

Порака на Генералниот Секретар на ОН за Меѓународниот ден за толеранција / Mesazh i Sekretarit të Përgjithshëm për Ditën Ndërkombëtare për Tolerancë


Ова е време кога стариот свет полека, но неповратно се менува, а контурите на новиот се оформуваат. Традиционалните институции се соочуваат со предизвици. Буџетите се намалуваат. Семејствата се под стрес. Сета преобразба и потреси креираат огромна вознемиреност.
Во времето на промени ние мораме да им останеме верни на идеалите и принципите кои се во срцето на Повелбата на Обединетите Нации и Универзалната декларација за човекови права. Во основните вредности спаѓа толеранцијата. Нашето практикување на толеранцијата мора да значи повеќе од мирна коегзистенција, колку и да е од клучно значење. Тоа мора да претставува активно разбирање негувано низ дијалог и позитивно меѓусебно ангажирање.
Ова е особено критично во борбата против дискриминацијата која предизвикува толкава поделба, деструкција и смрт. Сите ние имаме одговорност да ги заштитиме ранливите на дискриминација, без оглед на тоа дали се заснова на раса, религија, националност, јазик, род, сексуална ориентација или други фактори. Практикувањето на толеранцијата може да послужи како противотров за предрасудите и омразата.
УНЕСКО игра посебна улога во поттикнувањето на активна толеранција преку промоција на квалитетно образование за сите девојчиња и момчиња; унапредување на слободни и плуралистички медиуми, вклучувајќи го интернетот; и заштитата на културното наследство и негувањето на почитта кон културната разновидност.
Соочувајќи се со сложените и глобални предизвици на нашето време, Обединетите Нации ќе продолжат да работат на меѓусебното разбирање меѓу народите и државите, темелна потреба во меѓусебно поврзаниот свет. Одбележувајќи го денешниот меѓународен ден, да се потсетиме дека активната толеранција започнува од секој од нас, секој ден.
Бан Ки-мун


Kjo është kohë kur bota e vjetër ngadalë, por në mënyrë të pakthyeshme, ndryshon, ndërsa formohen konturat e botës së re. Institucionet tradicionale ballafaqohen me sfida. Buxhetet zvogëlohen. Familjet janë nën stres. I tërë transformimi dhe tundjet krijojnë shqetësim të madh.
Në kohën e ndryshimeve ne duhet t’u mbetemi besnikë idealeve dhe parimeve të cilat janë në zemrën e Dokumentit të Kombeve të Bashkuara dhe të Deklaratës së Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut. Toleranca bën pjesë në vlerat themelore. Praktikimi ynë i tolerancës duhet të nënkuptojë më shumë sesa bashkëjetesë të qetë, sado që të jetë me domethënie themelore. Kjo duhet të paraqet një kuptim aktiv i kultivuar nëpërmjet dialogut dhe angazhimit pozitiv të ndërsjellë.
Kjo është sidomos kritike në luftën kundër diskriminimit, i cili sjellë deri te një ndarje aq të madhe, destruksion dhe vdekje. Të gjithë ne kemi përgjegjësi t’i mbrojmë të prekshmit nga diskriminimi, pa dallim se a bazohet mbi racën, fenë, kombësinë, gjuhën, gjininë, orientimin seksual apo të faktorëve të tjerë. Praktikimi i tolerancës mund të shërbejë si kundërhelm për paragjykimet dhe urrejtjen.
UNESKO luan një rol të veçantë në shtytjen e tolerancës aktive nëpërmjet promovimit të arsimit cilësor për të gjitha vajzat dhe djemtë; avancimin e mediave të lira dhe pluralistike, duke e përfshirë edhe internetin; dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe  kultivimin e rrespektit ndaj laramanisë kulturore.
Duke u ballafaquar me sfidat e ndërlikuara dhe globale të kohës sonë, Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë mbi mirëkuptimin e ndërsjellë mes popujve dhe shteteve, nevojën themelore në botën e ndërlidhur mes vete. Duke e shënuar ditën ndërkombëtare të sotme, të rikujtojmë se toleranca aktive fillon nga çdonjëri prej nesh, çdo ditë.
Ban Ki-Mun

No comments:

Post a Comment